Zakonodavstvo

Popis propisa iz područja prostornog uređenja

Zakoni

Zakon o prostornom uređenju – stupio na snagu 1. siječnja 2014.
(„Narodne novine“ broj 153/13.)

Pravilnici

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine.“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. – prestao važiti, 9/11.)

Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst
(„Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
(„Narodne novine“ broj 24/08., 19/10.)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
(„Narodne novine“ broj 118/09.)

Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
(„Narodne novine“ broj 135/10.)

Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
(„Narodne novine“ broj 48/14., 19/15.)

Popis propisa iz područja gradnje

Zakoni

Zakon o gradnji – stupio na snagu 1. siječnja 2014.
(„Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.)

Uredbe

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
(„Narodne novine“ broj 98/12.)

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
(„Narodne novine“ broj 37/14. i 154/14.)

Pravilnici

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(„Narodne novine“ broj 79/14., 41/15. i 75/15.)

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(„Narodne novine“ broj 78/13.)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 129/15.)

 

 

Napomena:
Sve ostale propise vezane uz prostorno uređenje, gradnju, komunalno gospodarstvo i stanovanje možete pogledati na web stranicama Ministarstva graditeljstva i  prostornog uređenja:  http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3654

 

 

 

 

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP)

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
(„Narodne novine“ br. 56/13.)

 

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristupu informacijama
(“Narodne novine” broj 25/13.)

Popis propisa iz područja zaštite okoliša

Okoliš

Zakoni i strategije

Zakon o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“ br. 80/13.)

Nacionalna strategija zaštite okoliša
(„Narodne novine“ br. 46/02.)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ br. 30/09.)

 

Uredbe

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“ br. 64/08.)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(„Narodne novine“ br. 61/14.)

 

Zrak

Zakon o zaštiti zraka
(„Narodne novine“ br. 130/11., 47/14.)

 

Otpad

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ br. 94/13.)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(„Narodne novine“ br. 50/05., 39/09.)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ br. 130/05.)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
(„Narodne novine“ br 85/07., 126/10., 31/11.)

Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom
(„Narodne novine“ br. 38/08.)

 

Popis propisa iz područja zaštite prirode

Zakon o zaštiti prirode
(„Narodne novine“ br. 80/13.)

 

Ekološka mreža Natura 2000

Uredba o ekološkoj mreži
(„Narodne novine“ br. 124/13.)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
(„Narodne novine“ br. 146/14.)

 

Share Button