Ustroj

Ravnateljica

Picture-1

JASNA BARANJEC-KESERICA, dipl.inž. arhitekture

 • status ovlaštene arhitektice
 • položen stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
 • položen državni stručni ispit
 • 33 godine radnog iskustva na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja

Opis poslova

 • organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda u skladu s zakonom i drugim propisima
 • organizira i koordinira rad djelatnika, raspoređuje poslove i zadaće te daje stručne upute za rad te se brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika
 • brine o zakonitom i pravovremenom izvršavanju poslova i zadaća te o pravilnom i urednom korištenju imovine i sredstava za rad
 • poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti
 • osigurava koordinaciju i suradnju Zavoda sa drugim pravnim osobama, a posebno sa tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama
 • sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz nadležnosti Zavoda
 • predstavlja i zastupa Zavod prema jedinicama lokalne samouprave kod sklapanja ugovora za obavljanje stručnih poslova za općine i gradove
 • obavlja i druge poslove po nalogu Županijske skupštine, župana i Upravnog vijeće

Osim toga

 • obavlja stručne poslove na izradi i praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja
 • obavlja stručne poslove na izradi prostornih planova gradova i općina i urbanističkih planova uređenja
 • obavlja stručne poslove na izradi Izvješća o stanju u prostoru Županije
 • vodi registar podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja
 • izrađuje stručne analize i druge elaborate iz područja prostornog uređenja
 • posebno vodi brigu, te prati stanje i predlaže mjere za unapređenje stanja u prostoru za kulturno povijesne vrijednosti
 • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja

Savjetnica za infrastrukturne sustave

Picture-2

MARIJANA MATOŠINA LJULJ, dipl.inž. građevinarstva

 • položen stručni ispit sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
 • 16 godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja
 • položen državni stručni ispit

Opis poslova

 • obavlja stručne poslove na izradi i praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja za infrastrukturne sustave
 • obavlja stručne poslove na izradi prostornih planova gradova i općina i urbanističkih planova uređenja za infrastrukturne sustave
 • obavlja stručne poslove na izradi Izvješća o stanju u prostoru Županije za infrastrukturne sustave
 • vodi registar podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja za infrastrukturne sustave
 • samostalno izrađuje stručne analize i druge elaborate iz područja infrastrukturnih sustava
 • posebno vodi brigu, te prati stanje i predlaže mjere za unapređenje stanja u prostoru za infrastrukturne sustave
 • vodi brigu o ispravnosti informatičke opreme
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Zavoda

Savjetnica za hidrogeološke sustave

boba_slika

SLOBODANKA JANEŠ, dipl.inž. geotehnike

 • 15 godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja
 • položen državni stručni ispit

Opis poslova

 • obavlja stručne poslove na izradi i praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja za hidrogeološke, regulacijske i zaštitne sustave
 • obavlja stručne poslove na izradi prostornih planova gradova i općina i urbanističkih planova uređenja za hidrogeološke, regulacijske i zaštitne sustave
 • obavlja stručne poslove na izradi Izvješća o stanju u prostoru za hidrogeološke, regulacijske i zaštitne sustave
 • vodi registar podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja za hidrogeološke, regulacijske i zaštitne sustave
 • samostalno izrađuje stručne analize i druge elaborate iz područja hidrogeoloških, regulacijskih i zaštitnih sustava
 • posebno vodi brigu, te prati stanje i predlaže mjere za unapređenje stanja u prostoru za regulacijske i zaštitne sustave.
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja Zavoda
Share Button