Prostorni plan Virovitičko-podravske županije

„Službeni glasnik“ Virovitičko – podravske županije broj broj 7A/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12 .– pročišćeni tekst, 2/13., 3/13 – pročišćene Odredbe

Napomena: Pročišćeni grafički i tekstualni dio

vpz

 

Tekstualni dio

  1. Naslovna
  2. Naslovi
  3. Polazišta
  4. Ciljevi
  5. Plan
  6. Odredbe

Grafički dio – kartografski prikaz

1.Korištenje i namjena prostora
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3.1.1. Područja posebnih uvjeti korištenja- prirodne vrijednosti
3.1.2. Područja posebnih ograničenja u prostoru
3.1.3.Mineralne i energetske sirovine i obnovljivi izvori energije

Grafički prilozi-kartogrami

1.Teritorijalno-politički ustroj
2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta
3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta
4. Infrastrukturni sustavi
4.1. Prometni sustav
4.2. Pošta i elektroničke komunikacije
4.3. Energetski sustavi
4.4. Vodnogospodarski sustavi
4.4.1. Vodoopskrba i korištenje voda
4.4.2. Odvodnja otpadnih voda, melioracijska odvodnja, uređenje vodotoka i voda
5. Postupanje s otpadom

Arhiv

Share Button