Prostorni plan uređenja Grada Orahovice

(Službeni glasnik Grada Orahovice broj 4/07., 8/10.)

orahovica

Tekstualni dio

1. Naslovnica i sadržaj
2. Obrazloženje
3. Tekstualni dio plana 

Grafički dio

Granice, administrativna sjedišta, sustav središnjih naselja i razvrstaj državnih cesta
1.Korištenje i namjena površina
2.Infrastrukturni sustavi i mreže
2.1. Promet
2.2. Pošta i elektroničke komunikacije
2.3. Elektroenergetika
2.4. Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja
3.Uvjeti korištenja i zaštite prostora
3.1. Područje posebnih uvjeta korištenja
3.2. Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4.1. Građevinsko područje naselja Orahovica – sjever
4.2. Građevinsko područje naselja Bjeljevina Orahovička
4.3. Građevinsko područje naselja Crkvari
4.4. Građevinsko područje naselja Dolci
4.5. Građevinsko područje naselja Donja Pištana
4.6. Građevinsko područje naselja Duzluk
4.7. Građevinsko područje naselja Gornja Pištana
4.8. Građevinsko područje naselja Karlovac Feričanački
4.9. Građevinsko područje naselja Kokočak
4.10. Građevinsko područje naselja Magadinovac
4.11. Građevinsko područje naselja Nova Jošava
4.12. Građevinsko područje naselja Stara Jošava
4.13. Građevinsko područje naselja Šumeđe

Prostorni plan uređenja grada Orahovice

Share Button