Djelatnost

Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije je javna ustanova koja obavlja stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga rada Županije u području prostornog uređenja sa ciljem svrhovitog gospodarenja prostorom Županije kao temeljnim, osobito vrijednim i ograničenim dobrom.

U Zavodu se organizira i koordinira obavljanje stručnih poslova u svrhu ostvarivanja prostornih uvjeta za društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša, racionalno korištenje povijesnih i prirodnih dobara na načelima dugoročnog, trajnog, integralnog i multidisciplinarnog pristupa prostoru.

U cilju ostvarivanja navedenih ciljeva Zavod izvršava osobito sljedeće poslove:

  • izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Županije
  • izrada izvješća o stanju u prostoru Županije
  • vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja
  • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja
  • davanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
  • izrada prostornih planova gradova i općina i urbanističkih planova uređenja, ako mu izradu tih planova povjeri župan
  • obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja
Share Button