Detaljni planovi uređenja

GRAD VIROVITICA

DPU (PUP) Gundulićeva-M.Gorkog (sada P.Berislavića), (Sl.vjesnik općine Virovitica 10/88 i 8/90)
izrađivač:
namjena: stambena
obuhvat: 7,3oha

DPU ŠRC VGŠK (Sl.vjesnik 2/97 i 4/09)
izrađivač: Atelier Deset d.o.o. Zagreb (1997); Vtc-projekt d.o.o. Virovitica (2009)
namjena: športsko-rekreacijska
obuhvat: 10,37ha

DPU JUŽNI BLOK (Sl.vjesnik 03/98, 2/08 i 4/09)
izrađivač: Arhitektonski fakultet (1998); Vtc-projekt d.o.o. Virovitica (2008; 2009)
namjena: mješovita
obuhvat: 8,36ha

DPU JUŽNI BLOK može se preuzeti na Službenim web stranicama Grada Virovitice: http://www.virovitica.hr/prostorni-planovi/

GRAD SLATINA

DPU CENTAR SLATINA (Sl.glasnik 5/99, 2/02 i 5/07)
izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d Osijek
namjena: pretežno mješovita
obuhvat: 31,31ha

DPU CENTAR SLATINA može se preuzeti na Službenim web stranicama Grada Slatine:
http://slatina.hr/grad/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=32

GRAD ORAHOVICA

DPU (PUP) „CENTAR“ ORAHOVICA (Sl.glasnik 13/88, 1/96, 4/02, 5/03, 1/05 i 4/08)
izrađivač: Ured ovlaštenog arhitekta M.Kršćanski (2008)
namjena: mješovita
obuhvat: 34,45ha

DPU (PUP) „MALA PRIVREDA“ (Sl.glasnik 13/90)
izrađivač:
namjena: mješovita
obuhvat: 5,69ha

OPĆINA SUHOPOLJE

DPU „CENTAR“ (Sl. glasnik 2/09)
izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
namjena: mješovita
obuhvat: 56,20ha

Share Button